PDF Print E-mail

STATUTUL
Asociatiei pentru Cercetare Multidisciplinara din zona de Vest a României


Capitolul I Denumirea, durata si sediul Asociatiei

Art. 1. Asociatia pentru cercetare multidisciplinara din zona de Vest a României este o organizatie stiintifica, neguvernamentala si independenta.În prezentul statut:- termenul “Multidisciplinara” desemneaza toate disciplinele abordate în unitatile de cercetare, productie, studii si învatamânt din zona de Vest a României.
Art. 2. Asociatia este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, cu vocatie de utilitate publica.
Art. 3. Durata Asociatiei este nelimitata. Conditiile de dizolvare ale Asociatiei sunt prezente în Art. 39. al prezentului statut.
Art. 4. Sediul central al Asociatiei este în Timisoara, Bd. Mihai Viteazul nr. 30.

Capitolul II Scopul si functia Asociatiei

Art. 5. Asociatia are ca scop:
   a) Facilitarea achizitionarii, sistematizarii si vehicularii cunostintelor stiintifice si tehnice din domeniul diverselor discipline prin organizarea de manifestari stiintifice (congrese, simpozioane, conferinte, mese rotunde), vizite de documentare, expozitii, cursuri de perfectionare si prin publicatii periodice si neperiodice.
   b) Facilitarea contactelor între specialisti si grupuri de specialisti în vederea formularii si verificarii de noi ipoteze si teorii, în utilizarea cunostintelor dobândite în procesul de cercetare pentru dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii, sau îmbunatatirii acestora, în rezolvarea unor probleme de interes zonal, precum si a unor programe din planul national de cercetare.
   c) Promovarea dezvoltarii unor programe de cercetare regionale.
   d) Realizarea unor activitati de cercetare stiintifica cu caracter multidisciplinar prin conducerea unor programe sau proiecte în cadrul Planului National de Cercetare Stiintifica sau la comanda unor beneficiari din industrie, sanatate, învatamânt, cultura, turism, comert, etc.
   e) Promovarea utilizarii celor mai moderne metode de investigare, a unor aparate si utilaje de ultima ora, a unor noi tehnologii, etc.
   f) Evaluarea calitatii proiectelor de cercetare stiintifica de interes public realizate în zona.
   g) Dezvoltarea unor preocupari pentru asigurarea si ocrotirea statutului cercetatorului.
   h) Selectarea si orientarea de cadre tinere (studenti în ultimii ani) pentru activitatea de cercetare.
   I) Desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica legate de protectia mediului si proiectari de ecotehnie.
Art. 6. Asociatia are urmatoarele functii generale:
   a) Functia profesionala
   b) Functia de colegiu
Functia profesionala cuprinde obligativitatea Asociatiei de a desfasura o activitate profesional-stiintifica sub forma de simpozioane, adunari generale, conferinte tematice, publicatii cu profil caracteristic unitatilor afiliate, buletine de informare a membrilor pe specialitati, participarea la schimburi de experienta tehnica si stiintifica pe plan intern si extern.
Functia de colegiu cuprinde functia de reprezentare a Asociatiei în relatiile interne si externe precum si functia de recomandare a specialistilor la solicitarea întreprinderilor sau a institutelor, pe baza activitatii profesional - stiintifice a acestora sau pe baza de concurs organizat în cadrul Asociatiei.

Capitolul III Membri Asociatiei

Art. 7. Asociatia se compune din membri fondatori persoane fizice si juridice si alti membri.Numarul membrilor este nelimitat.
Art. 8. Membri pot fi persoanele juridice, colectivele de cercetare din diverse unitati pe baza recomandarii conducerii unitatii respective, persoanele fizice din România, implicate în activitatea de cercetare, precum si persoane juridice si fizice din strainatate, care desfasoara o activitate de cercetare.Admiterea ca membru activ al Asociatiei se face individual de catre Consiliul Director A.C.M - V , pe baza unei cereri scrise.Admiterea se face prin hotarârea a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului Director A.C.M.-V prezenti la sedinta.Contestatiile în legatura cu primirea în Asociatie se adreseaza Consiliului Director în termen de trei luni.Consiliul Director poate oricând reveni asupra deciziei referitoare la un membru daca se constata ulterior ca nu corespunde conditiilor de admisibilitate în Asociatie prevazute în acest articol.Examinarea unui asemenea caz se va mentiona în ordinea de zi a sedintei Consiliului, iar hotarârea de retragere a dreptului de membru A.C.M.-V se va lua cu 2/3 din numarul membrilor Consiliului prezenti la sedinta.
Art. 9. Membrii Asociatiei îsi pastreaza calitatea de membru si dupa pensionare.
Art. 10. Un membru activ poate cere retragerea din Asociatie pe baza de scrisoare/cerere adresata presedintelui A.C.M-V. Presedintele ia act de aceasta retragere si o comunica la prima sedinta a Consiliului A.C.M.-V .
Art. 11. Membrii care s-au retras din Asociatie în conformitate cu Art. 10. pot cere reînscrierea si pot fi admisi din nou conform Art. 8. din statut.
Art. 12. Un membru activ al Asociatiei poate fi exclus pentru încalcarea statutului Asociatiei, pentru actiuni contra scopurilor si intereselor Asociatiei si pentru neplata cotizatiilor în termen de 6 luni de la ultima înstiintare.Excluderea se hotaraste în adunarea generala a A.C.M - V.Hotarârea privind excluderea din Asociatie intra în vigoare dupa confirmarea ei de catre Consiliul Director a A.C.M. - V. Membrii Asociatiei exclusi din Asociatie pot face contestatie la Consiliul Director în termen de trei luni.Un membru exclus din Asociatie nu va mai putea fi niciodata reprimit.
Art. 13. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
   a) sa ia parte cu drept de vot la Adunarile generale, sa aleaga si sa fie alesi ca membru în organele de conducere ale Asociatiei;
   b) sa-si exprime opiniile în sedinte, adunari, în conferinte si în presa asupra activitatii Asociatiei;
   c) sa participe la rezolvarea programului de cercetare multidisciplinara zonala abordat de Asociatie;
   d) sa colaboreze la publicatiile Asociatiei;
   e) sa participe la activitatea Asociatiei cu studii, comunicari, discutii si sesizari în scopul rezolvarii diferitelor probleme stiintifice, economice si organizatorice;
   f) sa se foloseasca de posibilitatile oferite de Asociatie pentru ridicarea nivelului lor profesional si pentru realizarea preocuparilor de îmbunatatire a activitatii tehnico - stiintifice din România.
Art. 14. Membrii Asociatiei au urmatoarele îndatoriri:
   a) sa respecte Statutul Asociatiei;
   b) sa ia parte activ la lucrarile Asociatiei contribuind prin activitatea lor la promovarea scopului Asociatiei precum si a realizarii sarcinilor Asociatiei;
   c) sa achite la termen cotizatia de membru.

Capitolul IV Obligatii profesionale ale Asociatiei

Art. 15. Asociatia va edita publicatii periodice si neperiodice privind cercetarea multidisciplinara. Va organiza seminarii, simpozioane, conferinte în tara si în strainatate pe domenii de specialitate.
Art. 16. Asociatia va asigura schimbul de informatii stiintifice între membri pe baza de întelegere sau reciprocitate.
Art. 17. Asociatia va urmari asigurarea unei informari pe domenii cât mai înguste a membrilor.

Capitolul V Venituri, fonduri si patrimoniul Asociatiei

Art. 18.
Patrimoniul initial al Asociatiei este constituit din aport în numerar în suma de lei 2.820.000 lei provenit din taxele de înscriere ale membrilor fondatori. Suma mentionata este consemnata la CEC pe recipisa nr. 47/423.004/20.iunie.1997, pe numele si la dispozitia Asociatiei.Patrimoniul Asociatiei se completeaza cu bunuri si sume de bani, provenite din donatii precum si cu venituri realizate din:
   a) taxele de înscriere si cotizatiile membrilor;
   b) publicatiile Asociatiei;
   c) taxele de participare la conferinte, simpozioane, sesiuni de comunicari, cursuri de perfectionare, etc;
   d) subventii, donatii, legate si venituri extraordinare;e) avizarea lucrarilor de cercetare realizate.
   f) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale;
   g) dividendele societatilor comerciale înfiintate de asociatie;
   h) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
   i) alte venituri prevazute de lege;
Art. 19. Asociatia poate înfiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru dezvoltarea asociatiei.
Art. 20. Asociatia poate desfasura orice alte activitati directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsa legatura cu statutul asociatiei.
Art. 21. Valoarea cotizatiei se stabileste anual de catre Adunarea Generala Membrii ai A.C.M.-V. pot achita, la dorinta lor, anticipat cotizatia pe un an.
Art. 22. A.C.M.-V. poate accepta donatii în numerar sau natura (reviste, carti de specialitate, literatura tehnico-stiintifica, aparatura tehnica, audio-video, aparatura pentru informatizare, etc.) în raport cu scopurile urmarite, necontravenind scopurilor Asociatiei sau fara o destinatie speciala.
Art. 23. A.C.M.-V. poate primi subventii de la organizatii, întreprinderi, persoane juridice, persoane fizice, dar numai pentru scopurile prevazute la Art. 5.
Art. 24. Fondurile Asociatiei se compun din veniturile specificate în Art. 18. si din patrimoniul mobil si imobil al Asociatiei.
Art. 25. Mijloacele banesti se întrebuinteaza pentru realizarea scopurilor Asociatiei.
Art. 26. Organele de conducere ale Asociatiei poarta raspunderea pentru folosirea justa si legala a mijloacelor banesti si a patrimoniului mobil si imobil apartinând Asociatiei.

Capitolul VI Organele Asociatiei

Art. 27.
Organele Asociatiei sunt: a) Adunarea Generala; b) Consiliul director; c) Comisia de Cenzori.
Art. 28. Adunarea generala este organul de conducere al Asociatiei.
Art. 29. Adunarea generala se întruneste cel putin odata pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la Art.27 lit.b si c.Convocarea si ordinea de zi a Adunarii generale se comunica cu cel putin o luna înainte de tinerea acesteia.Competenta Adunarii generale cuprinde:
   a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
   b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
   c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
   d) alegerea si revocarea cenzorului sau a comisiei de cenzori;
   e) modificarea actului constitutiv si al Statutului;
   f) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
   g) stabilirea cotizatiilor anuale ale membrilor asociatiei;
   h).orice alte atributii prevazute în lege sau statut.Adunarile Generale ale Asociatiei pot fi ordinare si extraordinare.Adoptarea hotarârilor Adunarii Generale se face prin vot egal pentru fiecare membru persoana fizica, juridica sau colectiv de cercetare, cu respectarea majoritatii absolute.
Art. 30. Adunarile Generale ordinare sunt convocate de catre Consiliul director, cel putin odata pe an.
Art. 31. Adunarile generale extraordinare pot fi convocate în urma cererii în scris, adresata Consiliului director de catre cel putin 2/3 membrii ai Asociatiei sau ori de câte ori Consiliul director considera ca este nevoie.Adunarile Generale extraordinare se ocupa cu toate problemele puse la ordinea de zi si care intra în scopurile Asociatiei prevazute la Art. 5. la prezentul statut si în general cu toate problemele privind interesele Asociatiei.
Art. 32. Organul de conducere al Asociatiei între Adunarile Generale este Consiliul director compus din 11-15 membrii alesi de Adunarea Generala pe timp de trei ani. Consiliul director asigura punerea în executare a hotarârilor Adunarii Generale.In exercitarea competentei sale, Consiliul director:
   a) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
   b) încheie acte juridice în numele si pe seama Asociatiei;
   c) aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;
   d) aproba afilierea la organizatii profesionale internationale/nationale;
   e) stabileste data, ordinea de zi si convoaca Adunarea Generala a Asociatiei;
   f) aplica hotarârile Adunarii Generale si conduce activitatea Asociatiei în intervalul dintre Adunarile Generale;
   g) acorda premii (nu banesti) pentru cele mai bune lucrari promovate si realizate prin ACM-V pe anul respectiv;
   h) îndeplineste orice alte atributii prevazute în Statut sau stabilite de Adunarea Generala.
Art. 33. Consiliul director alege dintre membrii sai:
   a) presedintele Asociatiei;
   b) patru vicepresedinti ai Asociatiei, - câte unul pentru fiecare judet component al Asociatiei desemnând preventiv ordinea în care acestia pot înlocui presedintele.
   c) trezorierulIn cazul când volumul activitatii Asociatiei o necesita, Consiliul director poate numi un director executiv. In aceasta situatie directorul executiv si trezorierul vor fi retribuiti de Asociatie prin hotarâre a Consiliului director.
Art. 34. Secretariatul ACM-V se asigura cu personal remunerat din fondurile Asociatiei, prin hotarâre a Consiliului director.
Art. 35. Comisia de cenzori formata din trei membri din care cel putin doi sunt asociati. Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.In realizarea competentei sale comisia de cenzori;
   a) verifica modul în care este administrat patrimoniul Asociatiei;
   b) întocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
   c) poate participa la sedintele Consiliului director fara drept de vot;
   d) îndeplineste orice alte atributii prevazute de Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Capitolul VII Modificarea Statutului

Art. 36.
Modificarea Statutului poate fi ceruta:a) de cel putin 2/3 membrii, care adreseaza o cerere în acest sens Asociatiei, respectiv Consiliului director;b) prin hotarârea a cel putin 3/4 din numarul total al membrilor Consilului director.
Art. 37. În cazurile prevazute la Art. 36, Consiliul director va convoca în timp de o luna de la formularea cererii de modificare o Adunare Generala extraordinara, comunicând scopul si trimitând fiecarui membru activ delegat textul nou si cel vechi al articolelor supuse modificarii.În ziua fixata, Adunarea Generala se va tine cu 2/3 din numarul total al delegatilor, iar hotarârile de modificare se vor lua cu 2/3 din numarul membrilor prezenti la Adunarea Generala.
Art. 38. În cazul când la aceasta convocare nu se întruneste numarul de membri prevazut la Art. 37 se va convoca o a doua Adunare Generala extraordinara, dupa doua saptamâni, trimitându-se din nou tuturor membrilor textul vechi si cel nou al articolelor supuse modificarii si anuntându-se ca este a doua convocare, când se va lua hotarârea, indiferent de numarul membrilor prezenti.A doua Adunare Generala extraordinara se va tine cu oricâti membri vor fi prezenti, hotarârea de modificare luându-se cu 2/3 din numarul membrilor prezenti.Modificarile admise vor fi aduse la cunostinta tuturor membrilor Asociatiei.

Capitolul VIII Dizolvarea Asociatiei

Art. 39
. A.C.M. -V. va putea fi dizolvata numai pe baza cererii în scris adresata Consiliului director facuta de cel putin 2/3 din numarul membriilor Asociatiei.Consiliul director primind o asemenea cerere, este obligat a convoca în timp de o luna o Adunare Generala extraordinara, comunicând în convocare scopul si trimitând copiile cererilor de dizolvare.În ziua fixata Adunarea Generala se va putea tine cu 4/5 din numarul membrilor delegati ai Asociatiei, iar hotarârea de dizolvare se va lua prin vot secret cu 3/4 din numarul membrilor prezenti la adunare.
Art. 40. În cazul când la aceasta convocare nu se întruneste numarul membrilor prevazuti în Art. 37, se va convoca o a doua Adunare Generala extraordinara, dupa doua saptamâni, trimitându-se din nou tuturor membrilor copia cereri de dizolvare si anuntându-se ca este a doua convocare si Adunarea Generala se va tine cu oricâti membri vor fi prezenti.A doua Adunare Generala se va tine cu oricâti membri vor fi prezenti, hotarârea luându-se prin vot secret cu 2/3 din numarul membrilor prezenti.Hotarârea de dizolvare va fi adusa la cunostinta tuturor membrilor Asociatiei si publicata în cel putin trei cotidiene centrale.
Art. 41. Destinatia bunurilor Asociatiei, în cazul dizolvarii acesteia se va hotarî la Adunarea Generala care a votat desfiintarea.

Capitolul IX Dispozitii generale

Art. 42.
Functiile de conducere precum si activitatea membrilor A.C.M.-V. nu sunt remunerate.Exceptie fac cele prevazute la Art. 33 si Art.34 ale prezentului statut.
Art. 43. Anul social al A.C.M - V. începe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an.
Art. 44. Anul bugetar al A.C.M - V. este anul social.

A.C.M.-V România a fost autorizata prin sentinta civila nr. 204 PJ 19.03.1998 a Tribunalului Timis.

Prezentul Statut a fost redactat si dactilografiat în sase exemplare azi 11.04.2001, de catre Consilierul juridic al ACM-V dna Cecilia Paunescu.

Modificarile la Statututul initial au fost admise de Judecatoria Timisoara prin Încheierea Civila nr. 562 din 25.10.2001.

Last Updated on Monday, 04 May 2009 19:33
 
Copyright 2011 @ ACM-V Timişoara Power by: